Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

admin:    wojczak@plusnet.pl
 

SAKRAMENTY
  Dodano 2015-05-29

KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA


CHRZEST

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego
 

(KKK 1213) Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

Jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Chrystus Pan poucza:

"Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego"

W naszej parafii chrzest jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 15.00


Wskazania dla rodziców przed chrztem świętym dziecka:

 • Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej trzy tygodnie przed chrztem, aby omówić sprawy związane z udzieleniem chrztu
 • Dla dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy powinni posiadać:
  • Dojrzałość do spełnienia swego zadania
  • Przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą

Chrzestnymi nie mogą być:

 • Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego Młodzież nieuczęszczająca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:

1.     Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2.    Ukończyli 16 lat

3.    Są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

4.    Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych

5.    Nie sa ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6.    Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

7.     Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczającą na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

Rodzice przedłożą następujące dokumenty:

1.     Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

2.    Świadectwo ślubu kościelnego

3.    Dane personalne świadków - chrzestnych, imię, nazwisko, wyznanie, wiek, zawód i adres zamieszkania

4.    Zaświadczenie stwierdzające, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi. Zaświadczenie takie wystawia proboszcz parafii, w której mieszkają chrzestni.

5.    W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych, należy przedstawić aktualne świadectwo religii

Rodzice i chrzestni uczestniczą w spotkaniu przed chrztem Spotkania odbywają się w sobotę przed chrztem o godz. 19.15 w kościele.

BIERZMOWANIE

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego
 

(KKK 1285) Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

"Duch święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem" (J.14,26)


Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzmowany zostaje ściśle związany z Kościołem, bierze czynny udział w jego zbawczej misji.


Sakrament bierzmowania wyciska niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wzmaga i rozwija siedem swoich darów udzielanych jakby zarodowo na chrzcie świętym.

 • Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
 • Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
 • Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem, wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby było to niemożliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej.
 • Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

EUCHARYSTIA

Sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego
 

(KKK 1322) Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

POKUTA

Sakrament uzdrowienia
 

(KKK 1422) "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"

1.     Spowiadamy codziennie 15 minut przed każdą Mszą Św.

2.    W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy od godz. 7.00 do 9.00 i od godz.16.00 do 19.00

3.    Ponadto istnieje możliwość umówienia się na spowiedź, lub rozmowę z wybranym przez siebie spowiednikiem.

NAMASZCZENIE  CHORYCH

Sakrament uzdrowienia
 

(KKK 1499) "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

1.   Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z sakramentu pokuty, komunii świętej i Namaszczenia chorych, zwłaszcza przed Bożym narodzeniem i świętami Wielkanocnymi.

2.    Sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie.

3.    Msza Św. dla chorych sprawowana jest w każdą III niedzielę miesiąca w kaplicy o godz. 11.00.

4.    Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8:30.

5.    Chorych można zgłosić w kancelarii parafialnej. Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.

6.    Przy okazji - by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków - pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest "ostatnią posługą", ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.

7.     Kapłana przyjmujemy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół nakryty białym obrusem, na którym umieszczony jest krzyż i świece.

KAPŁAŃSTWO

Sakrament w służbie komunii
 

(KKK 1536) Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
 

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament w służbie komunii
 

(KKK 1601) "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolicki jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny. "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela"

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Datę i godzinę  zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto przedłożą następujące dokumenty:

1.  Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem)

2.    Świadectwo bierzmowania

3.    Dowód osobisty

4.    Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej

5.    Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

6.  Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym nupturienta

7.     Zaświadczenia Poradni Rodzinnej

8.  Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców

9.  Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania

10. Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, jeżeli jedna ze stron zamieszkuje w innej parafii

11. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania, zawód

12. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego

POGRZEB  CHRZEŚCIJAŃSKI

(KKK 1680) Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: "Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie"

 • Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu w kancelarii parafialnej lub z ks. proboszczem.
 • Zgłaszając pogrzeb należy przedłożyć kartę zgonu, wypełnioną w Urzędzie Stanu Cywilnego i w razie śmierci w szpitalu zaświadczenie od Ks. Kapelana o udzieleniu sakramentów świętych.
 • Pogrzeb osoby z poza parafii prowadzimy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii w której mieszkał zmarły.
     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW