Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

MODLITWY
  Dodano 2009-12-29

MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

OBJAWIENIE MODLITWY

 

"Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,6).

Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to wzniesienie duszy do Boga lub prośba skierowana do Niego o stosowne dobra.

Jak Pan Bóg mywa nas do modlitwy?

Pan Bóg niestrudzenie wzywa każdego człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Modlitwa towarzyszy całej historii zbawienia jako wzajemne przyzywanie się Boga i człowieka.

Co Stary Testament mówi o modlitwie?

Stary Testament ukazuje wzory: modlitwy pełnej wiary i ufności (Abraham, Jakub), i modlitwy wstawienniczej (Mojżesz, prorocy).

Gdzie koncentrowała się modlitwa Ludu Bożego?

Modlitwa Ludu Bożego rozwijała się w cieniu Przybytku Boga, Arki Przymierza i Świątyni, pod przewodnictwem pasterzy, zwłaszcza Dawida i proroków.

Co to są psalmy?

Psalmy są arcydziełami modlitwy w Starym Testamencie. Zawierają one dwa nierozłączne elementy: osobisty i wspólnotowy. Rozciągają się na wszystkie czasy historii, zapowiadały obietnice, które w naszej epoce są już wypełnione.

Jakie zastosowanie mają psalmy w życiu Kościoła?

Psalmy, które odmawiał Chrystus, są istotnym i stałym elementem modlitwy Jego Kościoła. Zawierają one opis przeżyć ludzi wszystkich stanów.

Kto w Nowym Testamencie jest wzorem modlitwy?

Wzorem doskonałej modlitwy jest synowska modlitwa Jezusa. Wyraża ona miłujące przylgnięcie Jezusa do woli Ojca aż do Krzyża i absolutne zaufanie, że zostanie wysłuchana.

Jakiej modlitwy uczył Chrystus?

Jezus uczył swoich uczniów modlić się sercem czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, z synowską śmiałością. Wzywał ich do czujności i zachęcał do przedstawiania Bogu próśb w Jego imię.

Czym charakteryzuje się modlitwa Dziewicy Maryi?

Modlitwa Dziewicy Maryi, w Jej "Fiat" i "Magnificat", charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu całej swojej istoty w wierze.

 

Kto dziś jest nauczycielem modlitwy?

Dziś Duch Święty wychowuje cały Kościół do modlitwy, która wyraża się w formie:

·         błogosławieństwa,

·         prośby,

·         wstawiennictwa,

·         dziękczynienia,

·         uwielbienia.

 

Co znaczy modlitwa błogosławieństwa?

Ponieważ Pan Bóg błogosławi człowieka, dlatego człowiek może z kolei błogosławić Boga, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa.

 

Co znaczy modlitwa prośby?

Modlitwa prośby ma za przedmiot

·         prośbę o przebaczenie,

·         o poszukiwanie Królestwa,

·         o każdą prawdziwą potrzebę.

 

Co to jest modlitwa wstawiennicza?

Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego człowieka. Prośba ta nie zna granic i obejmuje także nieprzyjaciół.

Na czym polega modlitwa dziękczynienia?

Przedmiotem dziękczynienia może być każda radość i każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba, które powinno trwać przez całe życie: "W każdym położeniu dziękujcie" (l Tes 5,18).

Co to jest modlitwa uwielbienia?

Modlitwa uwielbienia, całkowicie bezinteresowna, wznosi się do Boga; wysławia Go dla Niego samego, oddając Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, lecz dlatego, że On jest.

 

TRADYCJA MODLITWY

 

"W psalmach, hymnach i pieśniach duchowych z wdzięcznością śpiewajcie Bogu" (Kol 3,16).

 

Jakie są główne źródła modlitwy?

Głównymi źródłami modlitwy są:

·         słowo Boże,

·         liturgia Kościoła,

·         cnoty: wiary, nadziei i miłości.

 

Do kogo zwracamy się w modlitwie?

Modlitwa jest kierowana do Boga Ojca; w taki sam sposób kieruje się ją do Jezusa, zwłaszcza przez wzywanie Jego świętego imienia: "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznymi!".

Jaką rolę w modlitwie pełni Duch Święty?

Kościół zachęca nas, abyśmy wzywali Ducha Świętego jako wewnętrznego Nauczyciela Modlitwy, bo "Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus" (l Kor 12,3).

Jaki jest udział Matki Bożej w naszej modlitwie?

Kościół chętnie modli się w łączności z Dziewicą Maryją ze względu na Jej szczególne współdziałanie z Duchem Świętym, aby razem z Nią uwielbiać wielkie rzeczy, które Bóg uczynił w Niej oraz by powierzać Jej błagania i uwielbienia.

Czy można zwracać się również do Świętych?

W swojej modlitwie Kościół pielgrzymujący jest złączony z modlitwą świętych, których usilnie prosi o wstawiennictwo. Święci Pańscy są naszymi orędownikami u Boga.

Gdzie jest pierwsze wychowanie modlitewne?

Pierwszym miejscem wychowania do modlitwy jest rodzina chrześcijańska.

Kto nam pomaga w modlitwie?

Pomoc w modlitwie zapewniają w Kościele: kapłani, osoby poświęcone Bogu, katecheza, grupy modlitewne, i kierownictwo duchowne.

Jakie miejsca najlepiej odpowiadają modlitwie?

Miejscami najbardziej sprzyjającymi modlitwie są:

osobiste lub rodzinne oratorium,

klasztory,

sanktuaria pielgrzymkowe,

a przede wszystkim kościół, który jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej dla wspólnoty parafialnej oraz uprzywilejowanym miejscem adoracji eucharystycznej.

 

ŻYCIE MODLITWY

 

"Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają" (Ps 144,18);

"Tylko ten umie dobrze żyć, kto umie dobrze się modlić" (św. Augustyn).

Do jakich modlitw zachęca nas Kościół?

Kościół zachęca wiernych do regularnej modlitwy codziennej, do Liturgii Godzin, niedzielnej Eucharystii i świętowania obchodów roku liturgicznego.

Jakie są podstawowe modlitwy przekazane nam przez Tradycje?

Tradycja chrześcijańska obejmuje trzy główne formy modlitewne:

·         modlitwę ustną,

·         rozmyślanie,

·         kontemplację.

Ich wspólną cechą jest skupienie serca.

Co to jest modlitwa ustna?

Modlitwa ustna oparta jest na jedności ciała i duszy, włącza również ciało w modlitwę wewnętrzną serca, przez wypowiadanie słów modlitwy.

Co to jest rozmyślanie?

Rozmyślanie jest modlitewnym poszukiwaniem, które pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie. Jego celem jest przyswojenie sobie w wierze rozważanego przedmiotu, odniesionego do rzeczywistości naszego życia.

Co to jest kontemplacja?

Kontemplacja umyślna jest prostą formą modlitwy. Jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słów Bożych, milczącą miłością. Jednoczy z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium.

Jakiego zaangażowania wymaga modlitwa?

Modlitwa zakłada wysiłek oraz walkę przeciw nam samym i przeciw podszeptom kusiciela. Walka modlitwy jest nieodłączna od walki duchowej, koniecznej do postępowania duchowego: modlimy się tak jak żyjemy, ponieważ żyjemy tak, jak się modlimy.

Jakie są trudności w modlitwie?

Podstawowymi trudnościami w praktykowaniu modlitwy są roztargnienia i oschłość. Środkiem zaradczym jest wiara, nawrócenie i czujność serca.

Jakie pokusy zagrażają modlitwie?

Dwiema najczęstszymi pokusami zagrażającymi modlitwie są brak wiary i znużenie, które jest pewną formą depresji na skutek porzucenia ascezy, co prowadzi do zniechęcenia.

Co należy robić, gdy wydaje się nam, że nie zawsze jesteśmy wysłuchani?

Gdy mamy wrażenie, że nie zawsze jesteśmy wysłuchani, wtedy synowska ufność wystawiona jest na próbę. Ewangelia wzywa nas do postawienia sobie pytania o zgodność naszej modlitwy z pragnieniem Ducha Świętego.

Czy modlitwa jest potrzebna?

Modlitwa zawsze jest potrzebna. Jest nawet koniecznością życiową. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne. "Nieustannie się módlcie" (l Tes 5,17).

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW