Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

JEZUS_CHRYSTUS
  Dodano 2009-12-29

JEZUS CHRYSTUS

  ARTYKUŁ DRUGI

"W Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego."

Co oznacza, imię "Jezus"?

Hebrajskie imię Jezus po polsku znaczy: "Bóg zbawia". Oznacza więc Zbawiciela. Imię to nadano Dziecięciu narodzonemu z Maryi Dziewicy, ponieważ On "zbawi lud swój od jego grzechów" (Mt l, 21).

Co oznacza imię "Chrystus"?

Imię "Chrystus" znaczy "Namaszczony". Jezus jest Chrystusem, ponieważ "Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą" (Dz 10,38).

Co oznacza imię "Syn Boży"?

Imię "Syn Boży" oznacza, że Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga Ojca i samym Bogiem (J 1,1...)

Co oznacza imię "Pan"?

Imię "Pan" oznacza Boskie panowanie. W Ewangeliach ten Boski tytuł bardzo często odnosi się do Chrystusa. Raz po raz występuje także w modlitwach chrześcijańskich.

Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

ARTYKUŁ TRZECI

"Który się począł Z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny"

Co to jest Wcielenie?

Wcieleniem nazywamy tajemnicę zjednoczenia natury Boskiej z naturą ludzką w jednej Osobie Słowa. "Słowo stało się ciałem" (J 1,14).

Czy Chrystus ma ludzki rozum i wolę?

Chrystus ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne i podporządkowane Boskiemu rozumowi i woli, które posiada wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym.

Co wiemy o Matce Chrystusa?

Pan Bóg wybrał Maryję Dziewicę, aby była Matką Jego Syna. Dlatego uczynił Ją "pełną łaski" (Łk l, 28); od pierwszej chwili swego poczęcia została całkowicie zachowana od grzechu pierworodnego; przez całe życie wolną była od wszelkiego grzechu osobistego.

Dlaczego Maryję nazywamy "Matką Bożą"?

Najświętszą Maryję Pannę nazywamy "Matką Bożą", ponieważ jest Ona Matką Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Kim jest święty Józef?

Maryja Dziewica poślubiona była "mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida" (Łk 1,26). Był On zatem głową Świętej Rodziny, jej Opiekunem i Żywicielem.

Jakie znaczenie ma dla nas ziemskie życie Jezusa w Nazarecie?

Pan Jezus przez swoje poddanie się Maryi i Józefowi, a także przez swoją pracę w ciągu długich lat w Nazarecie, daje nam przykład świętości w życiu codziennym, w rodzinie i w pracy.

Kiedy zapoczątkowane zostało Królestwo Boże na ziemi?

Królestwo Boże zajaśniało ludziom w słowie, czynach i obecności Chrystusa (LG 5). Jego przedłużeniem jest Kościół, którego klucze zostały powierzone Piotrowi.

ARTYKUŁ CZWARTY

"umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion"

Dlaczego Pan Jezus napotkał na opór ze strony niektórych Żydów?

Pan Jezus uzdrawiał w szabat, odpuszczał grzechy itp., co potwierdzało Jego Bóstwo, a co drażniło niektórych Żydów. Nie uznając Boga, który stał się człowiekiem, widzieli oni w Chrystusie "człowieka uważającego się za Boga" (J 10, 33) i osądzili Go jako bluźniercę.

Z czyjej inicjatywy dokonało się nasię zbawienie?

Nasze zbawienie wypływa z inicjatywy Ojca niebieskiego, który "nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" (l J 4,10).

Jak dokonało się nasze odkupienie?

Nasze odkupienie dokonało się w ten sposób, że Chrystus "przyszedł dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28) czyli dobrowolnie ofiarował swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia, bo umiłował nas "do końca" (J 13,1).

Co wy służył nam Chrystus przez swoją Ofiarę?

Przez swoją Ofiarę na krzyżu Chrystus Pan wybawił nas:
od grzechów i od potępienia wiecznego oraz wysłużył nam: łaskę Bożą i życie wieczne.

Czy pogrzebane ciało Chrystusa nadal zjednoczone było z Bóstwem?

Gdy Chrystus przebywał w grobie, Jego Boska Osoba nieustannie pozostawała zjednoczona zarówno z Jego duszą, jak i z Jego ciałem, chociaż były oddzielone od siebie przez śmierć.

ARTYKUŁ PIĄTY

"Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał"

Co oznacza wyraz "zstąpił do piekieł"?

Mówiąc "zstąpił do piekieł" wyznajemy, że Jezus rzeczywiście umarł, a Jego dusza zjednoczona z Boską Osobą zstąpiła do krainy zmarłych, aby sprawiedliwych, oczekujących tam na swoje wybawienie, wprowadzić do nieba.

Czy zmartwychwstanie Chrystusa jest tylko faktem historycznym?

Zmartwychwstanie Chrystusa jest przedmiotem wiary jako fakt historyczny i jako wejście uwielbionego człowieczeństwa Chrystusa do chwały Bożej.

Czego uczy nas prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa?

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa poucza nas, że Chrystus jako "pierworodny spośród umarłych" (Koi 1,18) zapowiada nasze przyszłe zmartwychwstanie. "Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (l Kor 15,22).

ARTYKUŁ SZÓSTY

"Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego "

Kiedy Chrystus Pan wstąpił do nieba?

Chrystus Pan wstąpił do nieba czterdziestego dnia po swoim zmartwychwstaniu. Przez te czterdzieści dni Pan Jezus ukazywał się swoim Apostołom, pouczał ich i utwierdzał w wierze.

Co to jest wniebowstąpienie?

Przez wniebowstąpienie rozumiemy wejście Chrystusa wraz z uwielbionym człowieczeństwem do chwały niebieskiej.

Jaki związek z nami ma wniebowstąpienie Chrystusa?

Wniebowstąpienie Chrystusa daje nam nadzieję zjednoczenia się z Nim w wiecznej chwale.

Na czym opieramy nadzieję naszego wniebowzięcia?

Naszą nadzieję wejścia do chwały niebieskiej opieramy na słowach Chrystusa: "Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem" (J 14,2-3).

Czy Chrystus w niebie w dalszym ciągu troszczy się o nas?

Chrystus Pan, jako jedyny Kapłan nowego i wiecznego Przymierza "wszedł do nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga" (Hbr 9,24).

ARTYKUŁ SIÓDMY

"Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych"

Jak dokona się sąd ostateczny?

W dniu ostatecznym Chrystus Pan przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. "Wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre" (2 Kor 5,10).

Czy dobro ostatecznie zwycięży?

Na końcu świata Chrystus doprowadzi do ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem, które w historii rosły razem, jak pszenica i chwast (Mt 13,24-30).

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW