Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

DUCH_ŚWIĘTY
  Dodano 2009-12-29

DUCH ŚWIĘTY

 

 ARTYKUŁ ÓSMY

"Wierzę w Ducha Świętego"

Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią Osobą Boską, która pochodzi od Ojca i Syna.

Co znaczy wierzyć w Ducha Świętego?

Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że jest On jedną z Osób Trójcy świętej, współistotny Ojcu i Synowi, "który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę".

KOŚCIÓŁ POWSZECHNY
 

ARTYKUŁ DZIEWIĄTY

"Wierzę... w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie”

Co to jest Kościół?

Kościół jest to lud gromadzony przez Boga na całym świecie. Kościołem jest także wspólnota miejscowa oraz zgromadzenie liturgiczne, zwłaszcza zgromadzenie eucharystyczne.

Jakie są początki Kościoła?

Chrystus Pan gromadził wokół siebie uczniów, spośród których wybrał dwunastu Apostołów, czyniąc Piotra widzialną głową Kościoła.

Kiedy w pełni uwidocznił się Kościół?

Kościół Chrystusowy uwidocznił się w pełni, gdy ożywił go Duch Święty w dniu Zielonych Świąt.

Jakimi słowami Pan Jezus dał Piotrowi władzę najwyższego pasterza?

Chrystus powiedział do Piotra: "Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Dam ci też klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16,18-19). Następcą św. Piotra jest biskup Rzymu, zwany papieżem.

Jaką władzę posiada papież?

Z ustanowienia Bożego papież posiada najwyższą, pełną i powszechną władzę duszpasterską. Cieszy się także przywilejem nieomylności, gdy uroczyście ogłasza ostateczne postanowienia w sprawach wiary i moralności.

Jakich uprawnień udzielił Pan Jezus Apostołom?

Uprawnienia udzielone przez Chrystusa Apostołom podobne są do uprawnień Piotra: "Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie" (Mt 18,18).

Na kogo przeszły uprawnienia Apostołów?

Uprawnienia Apostołów przeszły na ich następców, to jest na biskupów.

Na czym polega władza kolegialna w Kościele?

Władza kolegialna w Kościele Chrystusowym polega na tym, że sprawuje ją następca Piotra oraz kolegium biskupów pozostających z nim we wspólnocie.

Jaki nakaz dał Pan Jezus Apostołom przed wniebowstąpieniem?

Przed wniebowstąpieniem Pan Jezus nakazał Apostołom: "Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,18-20).

Kościół jest widzialny czy niewidzialny?

Kościół jest równocześnie widzialny i niewidzialny, ludzki i Boski, jest społecznością hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chrystusa, ożywionym przez Ducha Świętego. Jest tajemnicą wiary.

W jaki sposób można stać się członkiem Kościoła?

Do Ludu Bożego wchodzi się przez wiarę i chrzest.

Jakie są podstawowe cechy Kościoła?

Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

Co to znaczy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest "jeden", ponieważ ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Mistyczne Ciało Chrystusa, ożywiany przez jednego Ducha Świętego.

Co to znaczy, że Kościół jest "święty"?

Kościół jest "święty", ponieważ jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał się na ofiarę, aby go uświęcić; ożywia go Duch Święty.

Co to znaczy, że Kościół jest "powszechny"?

Kościół jest "powszechny", ponieważ głosi on całość prawd wiary, rozdziela wszystkie środki zbawienia jakie posiada i posłany jest do wszystkich narodów.

Co to znaczy, że Kościół jest "apostolski"?

Kościół jest "apostolski", ponieważ zbudowany jest na fundamencie Apostołów, nieomylnie zachowuje prawdę i Chrystus nim rządzi przez Piotra i Apostołów, obecnych w papieżu i biskupach.

Jaka jest struktura Kościoła?

Z ustanowienia Bożego Kościół ma strukturę hierarchiczną; są w nim osoby sprawujące święte urzędy:

·         biskupi, prezbiterzy,

·         diakoni - nazywani duchownymi

·         osoby pozostałych wiernych - nazywane świeckimi lub laikami.

Kim są ludzie poświeceni Bogu?

Spośród duchownych i świeckich wywodzą się wierni, którzy w sposób szczególny poświęcili się Bogu przez śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Nazywają się zakonnikami lub zakonnicami.

Jakie wlanie w Kościele mają ludzie świeccy?

 Świeccy ochrzczeni są w Kościele powołani do zdobywania świętości i do apostołowania w świecie.

Co to jest "świętych obcowanie"?

"Świętych obcowanie" jest to duchowa łączność:

·         wiernych żyjących na ziemi,

·         dusz będących w czyśćcu,

·         świętych w niebie.

Wszystkich łączy jeden Kościół, który pielgrzymuje (na ziemi), cierpi (w czyśćcu) i triumfuje (w niebie).

Jaką role w dziele zbawienia pełni Maryja?

Przez swoje słowa: "Niech mi się stanie", wypowiedziane w chwili zwiastowania, Maryja wyraziła zgodę na tajemnicę Wcielenia i w ten sposób współdziałała w całym dziele zbawczym Jej Syna.

Jak zakończyło się ziemskie Życie Maryi?

Po życiu ziemskim Najświętsza Dziewica Maryja została wzięta do niebieskiej chwały z ciałem i duszą, gdzie uczestniczy w chwale zmartwychwstałego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jak opiekuje się nami Maryja wniebowzięta?

Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodzicielka kontynuuje swoją rolę macierzyńską wobec Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli wobec wszystkich należących do tego Ciała - Kościoła.

ARTYKUŁ DZIESIĄTY

"Wierze... w grzechów odpuszczenie"

Kiedy Chrystus dał władze odpuszczania grzechów?

Chrystus udzielił Apostołom władzy odpuszczania grzechów, gdy po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do nich i powiedział im: "Weźmiecie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23).

Kiedy człowiek po raz pierwszy otrzymuje odpuszczenie wszystkich grzechów?

Człowiek otrzymuje odpuszczenie wszystkich grzechów przez wiarę i chrzest. "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16,16).

Jak człowiek może uzyskać Boże przebaczenie, gdy zgrzeszy po chrzcie?

Z woli Chrystusa Kościół ma władzę odpuszczania grzechów, a wykonuje ją przez biskupów i kapłanów w sakramencie pokuty.

ARTYKUŁ JEDENASTY

"Wierze... w ciała zmartwychwstanie"

Co rozumiemy przez ciała zmartwychwstanie?

Jak przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała, tak przez zmartwychwstanie Pan Bóg dokona połączenia duszy z ciałem człowieka, udzielając mu życia niezniszczalnego.

Na czym opieramy wiarę w zmartwychwstanie?

Nasza wiara w zmartwychwstanie opiera na wierze w Boga, który "nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych" (Mk 12,27). Chrystus zmartwychwstały, zapewnił nas: "Nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, posłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny pójdą na zmartwychwstanie życia, a ci, którzy złe czyny pełnili, na zmartwychwstanie sądu" (J 5,28-29).

ARTYKUŁ DWUNASTY

"Wierze... w żywot wieczny"

Co to są rzeczy ostateczne?

Rzeczy ostateczne to:

·         śmierć,

·         sąd Boży,

·         niebo albo piekło.

Co rozumiemy przez "Żywot wieczny"?

Wierzymy, że nasze życie nie kończy się ze śmiercią, lecz zmienia się w życie wieczne.

Co następuje zaraz po śmierci?

Zaraz po śmierci każdy człowiek w swej nieśmiertelnej duszy otrzyma wieczną zapłatę za swe czyny, na podstawie sądu szczegółowego, którego dokona Chrystus, Sędzia żywych i umarłych.

Co to jest niebo?

Przez niebo rozumiemy tajemnicę szczęścia tych, którzy cieszą się posiadaniem Boga na zawsze.

Co św. Paweł mówi o szczęściu niebieskim?

O szczęściu niebieskim, które przekracza możliwości naszego rozumienia, św. Paweł Apostoł pisze:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (l Kor 2,9).

Co czynią w niebie dusze zbawionych?

Wierzymy, że dusze zbawionych są z Jezusem i Maryją, stanowią Kościół niebieski, żyją w wiecznej szczęśliwości i oglądają Boga takiego, jakim jest.

Kto idzie do czyśćca?

Kto umiera w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie jest jeszcze całkowicie oczyszczony, po śmierci przechodzi oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną przy wejściu do nieba.

Czy możemy pomagać duszom w czyśćcu?

Wierząc w świętych obcowanie, Kościół poleca zmarłych miłosierdziu Bożemu i ofiaruje im pomoc, zwłaszcza Ofiarę eucharystyczną.

Co nazywamy piekłem?

Piekłem nazywamy smutną i bolesną rzeczywistość śmierci wiecznej, przed którą Kościół ostrzega.

Na czym polega kara piekła?

Główna kara piekła polega na odłączeniu człowieka od Boga na wieki. Jest to samowykluczenie się człowieka z jedności z Bogiem.

Co wiemy o sadzie ostatecznym?

Kościół święty wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu sądu ostatecznego wszyscy ludzie staną przed trybunałem Chrystusa w swoich ciałach dla zdania sprawy ze swoich czynów.

Co o sadzie ostatecznym mówi sam Boski Sędzia?

Boski Sędzia powie do zbawionych: "Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, posiądźcie Królestwo zgotowane wam od założenia świata". Do potępionych: "Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i jego aniołom" (Mt 25, 34.41)

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW