Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

BÓG_OJCIEC
  Dodano 2009-12-29

BÓG OJCIEC

ARTYKUŁ PIERWSZY

"Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi".

Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, czyli "wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych".

Co rozumiemy przez tajemnicę Trójcy świętej?

Przez tajemnicę Trójcy świętej rozumiemy, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Skąd znamy tajemnicę Trójcy świętej?

Sam Pan Bóg objawiając się, pozwolił nam poznać siebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jaka jest nasza więź Z Trójcą świętą?

Przez łaskę chrztu: "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy świętej na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej.

Co to znaczy, że Bóg jest wszechmocny?

Bóg jest wszechmocny, znaczy, że "dla Boga nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,37).

Co to znaczy, że Bóg jest Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ sam stworzył wszechświat w sposób wolny, bezpośredni i bez żadnej pomocy.

W jakim celu Pan Bóg stworzył świat?

Pan Bóg stworzył świat, aby ukazać swoją chwałę i udzielić jej stworzeniom.

Co to jest Opatrzność Boża?

Przez Opatrzność Bożą rozumiemy zrządzenia Boże, przez które z miłością i mądrością prowadzi On wszystkie swoje stworzenia do ich ostatecznego celu.

Kim są aniołowie?

Aniołowie są to stworzenia duchowe, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym planom.

Skąd wiemy o istnieniu aniołów?

O aniołach jako duchach rozumnych i wolnych wiemy z Pisma świętego i z Tradycji Kościoła.

Jak nazywamy aniołów, którzy opiekują się nami?

Aniołów, którzy nami się opiekują, nazywamy Aniołami Stróżami. Są naszymi Stróżami od urodzenia aż do śmierci i wstawiają się za nami u Boga.

Kim są złe duchy?

Złe duchy, czyli szatan i inne demony są upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili służbę Bogu i Jego planom zbawczym.

Na czym polegają pokusy diabelskie?

Do swego buntu przeciwko Bogu, złe duchy usiłują przyłączyć człowieka i kuszą go kłamliwymi "korzyściami".

Kim jest człowiek?

Człowiek jest stworzeniem rozumnym i wolnym, który ma ciało i duszę nieśmiertelną.

Skąd pochodzi dusza nieśmiertelna?

 Nauka wiary przyjmuje, że duszę duchową i nieśmiertelną Bóg stwarza sam bezpośrednio.

Jakimi byli pierwsi ludzie?

Objawienie Boże poucza nas, że pierwsi ludzie żyli w świętości i sprawiedliwości, cieszyli się przyjaźnią z Bogiem i byli szczęśliwi.

Na czym polegał grzech pierworodny?

Grzech pierworodny polegał na tym, że człowiek kuszony przez Złego ducha nadużył swej wolności, przeciwstawił się Bogu chcąc swój cel osiągnąć bez pomocy Boga.

Jakie są skutki grzechu pierworodnego?

Grzech pierworodny spowodował, że człowiek utracił pierwotną świętość i sprawiedliwość, które Adam otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi. Ponadto przez ten grzech natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci; stała się też skłonną do grzechu (skłonność tę nazywamy "pożądliwością").

Dlaczego ludzie rodzą się z grzechem?

Ludzie rodzą się z grzechem pierworodnym, ponieważ grzech ten przekazywany jest wraz z naturą ludzką, przez rodzenie.

Jak człowiek wydostał się z niewoli grzechu?

Zwycięstwo nad grzechem odniesione przez Chrystusa dało nam większe dobra niż te, których pozbawił nas grzech. "Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5,20).

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW