PSALM 47

Jahwe królem Izraela i ¶wiata

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad cał± ziemi±.
On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera dla nas dziedzictwo - 
chlubę Jakuba, którego miłuje.

Wst±pił Bóg w¶ród radosnych okrzyków,
Pan przy dĽwięku tr±by.
¦piewajcie (naszemu) Bogu, ¶piewajcie;
¶piewajcie Królowi naszemu, ¶piewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn za¶piewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym ¶więtym tronie.
Poł±czyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni ¶wiata należ± do Boga:
On za¶ jest najwyższy.