PSALM 149

Pie¶ń triumfalna

Alleluja.
¦piewajcie pie¶ń now± Panu;
chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu ¶więtych.
Niech Izrael się cieszy swoim Stwórc±,
niech synowie Syjonu ciesz± óię swym Królem.
Niech chwal± Jego imię w¶ród tańców,
niech graj± Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.
Niech się wesel± ¶więci w¶ród chwały,
niech się ciesz± na swoich miejscach !
Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku :
aby dokonać pomsty wsród pogan
i karania po¶ród narodów;
aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;
by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwał± wszystkich Jego ¶więtych.
Alleluja.