176

 

 

Innocenty III
 (Lotario dei Conti di Segni)

 

1198-1216

 

INNOCENTY III – IV

Lotario dei Conti di Segii

8 stycznia 1198 – 16 lipca 1216

ITALCZYK

 

Lotario Conti urodził się około 1160r. w Anagnii, był synem Trazymunda, hrabiego Segni i Klarycji z patrycjuszowskiego rodu Scottich.był kanonikiem bazyliki watykańskiej. Grzegorz VIII wyświęcił go na subdiakona, a papież Klemens III wuj Lotaria nadał mu godności kardynała – diakona kościoła SS. Sergio e Bacco.

W dniu śmierci Celestyna III kardynałowie wybrali na papieża Lotario die Conti di Segni. Wyświęcony najpierw na kapłana, dzień później na biskupa i konsekrowany na papieża przybrał imię Innocenty III. Papież pojmował swoją godność jako godność zastępcy Chrystusa, uważając, że stoi między Bogiem a człowiekiem. Papież zabezpieczył dokumenty papieskie przed fałszerzami. Wyznaczył zadania kurii rzymskiej. Zobowiązał biskupów do składania, co cztery lata w Rzymie sprawozdań z działalności swoich diecezji ad limina. Papież Innocenty III przeznaczył trzy dni w tygodniu na audiencje.

Papież Innocenty III zawarł w bulli Venerabilem prawo papieża do ustanowienia cesarzy. Otton IV w dokumencie z 22 marca 1209r. w Spiże zrzekł się prawa wyboru biskupów – elekcji miały dokonywać kapituły, zrzekł się też ins spolii prawa do spadku po duchowych i zezwolił duchownym odwoływać się bezpośrednio do papieża.

W 1213r. cesarz Fryderyk II w podziękowaniu papieżowi za namaszczenie na króla ogłosił w Egerze tzw. Złotą bullę, w której zatwierdził wszystkie darowizny i obietnice złożone przez Ottona IV.

Papież Innocenty III ogłosił w 1208r. krucjatę przeciwko albigensom na południu Francji, po zamordowaniu przez nich legata papieskiego. Innocenty III polecił zebrać i opublikować swoje dekrety w tzw. Compilatio tertia, które promulgował bullą Devotini vestrae.

Papież wyraził zgodę na powstanie dwóch wielkich zakonów żebraczych  - franciszkanów w 1210r. i dominikanów w 1216r.

1 listopada 1215r. Innocenty III zwołał Sobór Laterański IV. Papież Innocenty III dla Polski nadał arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Henrykowi Kietliczowi (1199 – 1219 ) uprawnienia legata papieskiego na całe Prusy, który zwołał synody dla wolnego wyboru biskupów przez kapituły. Synod w Krakowie 1207r. wybrał i zatwierdził Wincentego Kadłubka  na arcybiskupstwo krakowskie. Kościół polski uzyskał na synodzie w Wolborzu przywilej sądowy. Polscy cystersi z Łękna chrystianizowali Prusów i Jaćwięgów. W 1198r. Innocenty III zatwierdził Zakon Trynitarzy. W 1202r. został założony Zakon Kawalerów Mieczowych. Innocenty III zmarł w Perugii i został pochowany w miejscowym kościele S. Lorenzo. Papież Leon XIII (1878 – 1903) przeniósł szczątki Innocenty III do Rzymu do bazyliki św. Jana na Lateranie, gdzie zostały pochowane w grobowcu wykonanym przez G. Lucchettiego.